07.07.2022 17:24
«Затверджено»
Рішенням загальних зборів членів громадської організації «СПІЛКА ВЛАСНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ»
Протокол № 2
від «06» липня 2022р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«СПІЛКА ВЛАСНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ»

м. Суми – 2022р.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «СПІЛКА ВЛАСНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ» (далі - Організація) є добровільною неприбутковою організацією, яка об’єднує на підставі спільних інтересів власників ветеринарної справи та лікарів ветеринарної медицини участь яких в Організації визначається згідно з положеннями цього Статуту.

1.2. Найменування Організації: Повне найменування – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА ВЛАСНИКІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ СПРАВИ» Скорочене найменування – ГО «СВВС»

1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України «Про громадські об'єднання», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», іншим чинним законодавством України та цим Статутом. Правовою основою діяльності Організації є також регламентні документи та рішення, що приймаються Організацією у межах їх статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.

1.4. Організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності та діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Діяльність Організації має суспільний характер, що проявляється у її взаємодії з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями різних форм власності, встановленні партнерських відносин з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами, зареєстрованими в Україні чи за її межами, громадянами України, іноземцями та/або особами без громадянства.

2.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки зі своїм найменуванням та рахунки у банківських установах. Організація може мати власну символіку (емблему, інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку

2.3. З моменту державної реєстрації Організація має виключне право на використання свого найменування, в тому числі назви, викладеної іноземною мовою чи мовою національної меншини.

2.4. Для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань Організація у встановленому чинним законодавством порядку має право:

2.4.1. Бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.

2.4.2. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів чи інших осіб у будь-яких органах державної влади, в тому числі судах, правоохоронних органах, у органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування.

2.4.3. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).

2.4.4. Ідейно та організаційно підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні та веденні їх діяльності.

2.4.5. Публікувати наукові та методичні результати діяльності Організації; проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу.

2.4.6. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.7. Брати участь в організації і фінансуванні, а також самостійно проводити конференції, семінари, змагання, лекторії, круглі столи, консультації, творчі заходи, турніри, конкурси та інші заходи, пов'язані зі статутною діяльністю Організації, із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів із різних галузей суспільного життя, у т.ч. міжнародних.

2.4.8. Отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів у тому числі від нерезидентів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

2.4.9. Здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством, необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню.

2.4.10. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до законодавства України.

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законодавством, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законодавством, необхідну для реалізації своєї мети і завдань публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.

2.4.13. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя.

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

2.4.15. Підтримувати прямі міжнародні контакти з іноземними, міжнародними організаціями, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

2.4.16. Засновувати з метою досягнення статутної мети (цілей) засоби масової інформації.

2.4.17. Створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

2.4.18. На добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу.

2.4.19. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації.

2.4.20. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків.

2.4.21. Засновувати нагороди з метою відзнаки членів Організації та її партнерів.

2.4.22. Безпосередньо чи через створені нею юридичні особи (товариства, підприємства) бути виконавцем державного замовлення відповідно до закону.

2.4.23. Користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України.

2.5. Організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями належним їй майном. Організація не відповідає за зобов'язаннями своїх членів, а її члени не відповідають за зобов'язаннями Організації, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов'язання.

МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Головною метою Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших прав та інтересів Організації та її членів, сприяння розвитку ветеринарної справи, вирішення координаційних питань співпраці ветеринарних клінік, практикуючих лікарів і установ ветеринарної медицини, піклування про здоров’я та благополуччя тварин, участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні нових проектів та внесення пропозицій та поправок до існуючих нормативно-правових актів, представляти й захищати інтереси Організації та її членів у державних, громадських, судових органах та установах, у будь-яких підприємствах і організаціях.

3.2. Основними напрямами діяльності Організації є:

3.2.1. Участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами і стосуються сфери діяльності Організації, реформування ветеринарної медицини, створення самоврядного ветеринарного статуарного органу та інших важливих питань державного і суспільного життя.

3.2.2. Визначення напрямків науково-дослідної роботи з найбільш актуальних питань ветеринарної медицини.

3.2.3. Також організація та проведення науково-практичних конференцій та семінарів.

3.2.4. Сприяння впровадженню у практику та широкому застосуванню наукових досягнень у сфері ветеринарної медицини.

3.2.5. Сприяння навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини, розробка навчальних програм та освітніх продуктів у сфері ветеринарної медицини.

3.2.6. Підготовка підручників, книг, монографій, кінофільмів, телепередач, довідників, плакатів та інших посібників для ветеринарії, проведення тематичних виставок та інших громадських заходів.

3.2.7. Проведення масштабної інформаційно-просвітницької роботи серед населення щодо проблем захисту тварин, шляхів, методів та заходів їх вирішення та необхідності гуманного поводження із тваринами, а також питань правильного утримання та поводження з тваринами;

3.2.8. Допомога в організації будівництва та утримання притулків, ветеринарних установ для собак, котів та диких тварин, що зазнали жорстокості з боку людини.

3.2.9. Здійснення заходів та акцій, реалізація проектів, спрямованих на захист тварин від жорстокого поводження, піклування про здоров’я та благополуччя тварин, створення притулків для тварин, центрів адопції тварин, пунктів ветеринарної допомоги тваринам (зокрема безпритульним тваринам та тваринам, що загубилися або лишилися з різних причин без догляду).

3.2.10. Участь та організація благодійних фондів захисту прав тварин.

3.2.11. Участь в збиранні та розподілі благодійної, гуманітарної допомоги для тварин, ветеринарних лікарів, закладів ветеринарної медицини в тому числі, допомоги, що надходить від нерезидентів, іноземних установ, підприємств, організацій.

3.2.12. Сприяння у реалізації програм, спрямованих на впровадження гуманного поводження з тваринами, в тому числі безпритульними.

3.2.13. Допомога ветеринарним фахівцям, розташованим в Україні, у тому числі тим, які є членами організації для піклування про благополуччя домашніх тварин та сімей, які здійснюють таке піклування, у вигляді надання благодійної допомоги, у тому числі благодійних грантів.

3.2.14. Сприяння реалізації ініціатив щодо забезпечення захисту та гідного існування тварин на законодавчому, освітньому та громадському рівнях, зокрема, ініціювання та підтримка процесів законодавчого закріплення прав тварин шляхом схвалення проектів законів та інших нормативно-правових актів.

3.2.15. Розробка, фінансування, реалізація власних і спільних з іншими структурами та організаціями програм щодо лікування, регулювання чисельності гуманними методами, вакцинації та ідентифікації (кліпсування) домашніх тварин.

3.2.16. Сприяння у забезпеченні закладів ветеринарної медицини, у тому числі клінік, власниками яких є члени організації, сучасним діагностичним, лабораторним та іншим обладнанням.

3.2.17. Здійснення заходів щодо підвищення якості ветеринарних послуг до європейських стандартів.

3.2.18. Встановлення та підтримка міжнародних зв’язків, укладання з іноземними партнерами угод, що відповідають цілям та завданням організації

3.2.19. Залучення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, волонтерів у тому числі іноземних, до діяльності Організації, відповідно до мети її створення і напрямів статутної діяльності.

3.2.20. Представництво і захист інтересів своїх членів у державних, громадських, судових органах.

3.2.21. Вільне розповсюдження інформації про свою діяльність і цілі, інших матеріалів морально-пропагандистського і гуманістичного характеру. З цією метою користується засобами масової інформації і може здійснювати видавничу діяльність, провадити постійну пропаганду роботи та ідей Організації засобами видавництва, радіо і телебачення.

ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Членство в Організації є добровільним та індивідуальним.

4.2. Членами Організації можуть бути фізичні особи, які мають діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики, а також засновники (учасники), керівники юридичних осіб, які мають діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики.

4.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Організацію. Належність чи неналежність до Організації не може бути підставою для обмеження прав і свобод будь – якої особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.

4.4. Членство в Організації є повноправним та асоційованим:

4.5. Повноправні члени Організації – це члени Організації, які відповідають критеріям членства в Організації, встановленими п.4.2. Статуту, беруть активну участь в діяльності Організації, дотримуються вимог Статуту та внутрішніх документів Організації, сплачують вступні та членські внески.

4.5.1. Повноправні члени Організації мають право:

 • на добровільних засадах вільно набувати та припиняти повноправне членство в Організації;
 • брати участь в Загальних зборах членів Організації з правом голосу;
 • обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією; -пропонувати створення постійних або тимчасових робочих органів Організації (спеціалізованих комісій, комітетів, робочих груп, секцій). Брати участь у роботі таких органів і очолювати їх. -звертатися до органів Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
 • одержувати інформацію з питань діяльності Організації;
 • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;
 • використовувати можливості і ресурси Організації для захисту своїх прав, інтересів перед органами державної влади, місцевого самоврядування і іншими організаціями, підприємствами і установами;
 • користуватися юридичною допомогою Організації, всіма консультативними матеріалами та іншими документами, що спрямовані на підвищення ефективності роботи закладів ветеринарної медицини;
 • використовувати пільги і знижки, інші преференції, які надаються членам Організації;
 • використовувати символіку Організації (емблему, інший розпізнавальний знак) на своїх бланках, візитних карточках, інших матеріалах із зазначенням тексту «Повноправний член Громадської організації «Спілка власників ветеринарної справи»;
 • повідомляти Голову Організації про зміну своїх контактних даних (контактний номер телефону, адреса електронної пошти, тощо) шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту Організації;
 • перейти у статус асоційованого члена Організації, звернувшись із відповідною заявою на ім’я Голови Правління;
 • вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

4.5.2. Повноправні члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Організації та внутрішніх документів, що приймаються Організацією;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • своєчасно сплачувати у встановлених розмірах вступні та членські внески; -сприяти реалізації мети, досягненню цілей та виконувати покладені Організацією завдання;
 • не припускати дій, що можуть зашкодити Організації та її діловій репутації;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію Організації та її членів;
 • не порушувати права інших членів Організації, в т.ч. асоційованих у відносинах з Організацією;
 • брати активну участь у публічних заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Асоційовані члени Організації - це члени Організації, які відповідають критеріям членства в Організації, встановленими п.4.2. Статуту, дотримуються вимог Статуту та внутрішніх документів Організації.

4.6.1. Асоційовані члени Організації не мають права голосувати на Загальних зборах членів Організації та обирати чи бути обраним до Правління Організації та інших управлінських чи виконавчих органів.

4.6.2. Асоційовані члени Організації мають право:

 • на добровільних засадах вільно набувати та припиняти асоційоване членство в Організації;
 • брати участь в Загальних зборах членів Організації без права голосу;
 • брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією (виставках, семінарах, тренінгах, інших корпоративних заходах), за виключенням випадків, визначених рішенням Правління Організації;
 • звертатися до органів Організації із запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;
 • звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів, що безпосередньо пов’язані із діяльністю Організації;
 • використовувати символіку Організації (емблему, інший розпізнавальний знак) на своїх бланках, візитних карточках, інших матеріалах із зазначенням тексту «Асоційований член Громадської організації «Спілка власників ветеринарної справи»
 • перейти у статус повноправного члена Організації, звернувшись із відповідною заявою на ім’я Голови Правління.

4.6.3. Асоційовані члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Організації та внутрішніх документів, що приймаються Організацією;
 • виконувати рішення керівних органів Організації;
 • не припускати дій, що можуть зашкодити Організації та її діловій репутації;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію Організації та її членів;
 • не перешкоджати досягненню мети (цілей) діяльності Організації;
 • не порушувати права інших членів Організації;
 • повідомляти Голову Організації про зміну своїх контактних даних (контактний номер телефону, адреса електронної пошти, тощо) шляхом надсилання електронного листа на електронну пошту Організації;
 • підтверджувати активність свого статусу асоційованого члена, в порядку та строки передбачені Організацією.

4.7. За рішенням Правління Організації повноправні члени можуть бути переведені в статус асоційованих членів при несплаті членських внесків протягом календарного року.

4.8. Прийом у члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Голови Правління за рішенням Правління Організації, яке приймається протягом місяця з дня отримання відповідної заяви. Заява надсилається на електронну пошту організації.

4.9. Заява на вступ до Організації повинна містити:

 • особисті та контактні дані;
 • відомості про діючу на момент подачі заяви ліцензію на провадження господарської діяльності з ветеринарної практики;
 • зобов’язання дотримуватися статуту Організації;
 • згоду на обробку персональних даних. Особа, що бажає вступити до Організації на правах повноправного члена, разом із заявою подає документ, що підтверджує сплату вступного внеску.

4.10.Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації. Правління Організації має право делегувати право прийняття в члени Організації відокремленим підрозділам Організації або іншим статутним органам.

4.11. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.11.1. виходу із Організації за власним бажанням (добровільний вихід);

4.11.2. виключення із Організації, за рішенням Правління;

4.11.3. автоматичного припинення членства у разі смерті члена Організації.

4.12. Виключення з організації за рішенням Правління відбувається з наступних підстав:

 • неодноразові порушення вимог Статуту;
 • неучасть в діяльності Організації особисто або через представника протягом принаймні 12 (дванадцяти) місяців;
 • вчинення членом Організації дій чи висловлювань, (у тому числі в соціальних мережах, інтернет-ресурсах, та інших публічних засобах інформації), що суперечать політиці, меті та цілям діяльності Організації та завдати шкоди інтересам чи репутації Організації;
 • якщо під-час проведення Організацією перевірки активності статусу асоційованих членів Організації, асоційований член не підтвердив у встановлені строки активності свого статусу. Питання про виключення вирішується Правлінням організації більшістю голосів членів. В такому разі членство в організації припиняється з дати, вказаної в рішенні Правління.

4.13. Добровільний вихід з Організації здійснюється за письмовою заявою члена Організації на ім‘я Голови Правління, що надсилається на електронну пошту Організації. Членство в Організації припиняється з дня отримання Організацією вказаної заяви та не потребує додаткових рішень.

4.14. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними зборами членів Організації питань щодо вчинення ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Управління Організацією здійснюється на засадах демократизму, гласності, виборності органів управління, підпорядкованості і виконавчої дисципліни, із врахуванням регламентуючих документів Організації.

5.2. Органами управління Організацією є: Загальні збори членів Організації, Правління Організації, Голова Організації. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів (їх уповноважених представників за довіреністю), так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє про прийняте рішення членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення такого засідання (Загальних зборів, Правління). Направлення такого повідомлення на електронну пошту, надану членом Організації, є належним повідомленням. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі: якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

5.3. Загальні збори членів Організації (далі – Загальні збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що належать до компетенції Правління.

5.3.1. У Загальних зборах Організації беруть участь її члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Кожний повноправний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутня більшість повноправних членів Організації.

5.3.2. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням щорічно. Відповідне рішення із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Загальні збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Правлінням, Головою Організації, а також членами Організації.

5.3.3. Позачергові Загальні збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації, Правлінням, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України, протягом 30 днів з дня виникнення відповідних обставин. У такому разі рішення Правління Організації із зазначенням дати, часу, місця проведення та питань, які виносяться на обговорення, повинне бути доведене до відома членів Організації не пізніше, ніж за 14 днів до дати проведення засідання Загальних зборів. Направлення такого повідомлення на електронну пошту, надану учасником Організації, є належним повідомленням.

5.3.4. Не менш як одна десята частина повноправних членів Організації мають право ініціювати перед Правлінням скликання позачергових Загальних зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання Загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати Загальні збори.

5.3.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

5.3.5.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.3.5.2. Внесення і затвердження змін до установчих документів Організації, відомостей про Організацію.

5.3.5.3. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.3.5.4. Обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.3.5.5. Обрання Правління Організації та відкликання Правління, або окремих членів Правління.

5.3.5.6. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.3.5.7. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.3.6. Рішення Загальних зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість від числа присутніх учасників Загальних зборів, які мають право голосу. З питань, передбаченими п. 5.3.5.2, п.5.3.5.3 рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів, які мають право голосу. Також трьома четвертими голосів присутніх членів, які мають право голосу в Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.3.7. Головує на засіданнях Загальних зборів особа з числа членів, обрана Загальними зборами Головуючим зборів. Хід Загальних зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних зборів ведуться секретарем Загальних зборів, який обирається загальними зборами Організації, підписуються Головуючим і секретарем Загальних зборів.

5.3.8. Загальні збори приймають рішення, які оформляються у вигляді протоколів засідання Загальних зборів. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов'язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.

5.4. Правління Організації є керівним органом Організації на період між Загальними зборами, обирається терміном на 3 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.4.1. Правління обирається Загальними Зборами виключно з числа повноправних членів Організації за наявності їх особистої згоди. Кількісний склад Правління визначається Загальними Зборами.

5.4.2. Пропозиції щодо кандидатів для обрання до складу Правління подаються у письмовій формі на ім’я голови Організації не пізніше 2 (двох) тижнів до дати початку загальних зборів та мають містити такі дані про кандидата: прізвище, ім’я та по батькові, ким висувається кандидат, адресу, телефони та іншу контактну інформацію. До цього документа додається письмова заява кандидата про згоду балотуватися у члени Правління і згоду на обробку його персональних даних.

5.4.3. Правління обирається відкритим голосуванням членів загальних зборів Організації. Обраними до складу Правління вважаються кандидати, які набрали більше половини голосів членів, присутніх на загальних зборах, та які мають право голосу.

5.4.4. У разі дострокового припинення повноважень члена Правління, Правління діє у складі, що залишився, та зберігає всі повноваження, визначені Статутом Організації. В такому випадку кворум визначається, виходячи з фактичного складу Правління. Між Загальними зборами Правління поповнюється новими членами шляхом кооптації за рішенням Правління осіб з числа членів Організації.

5.4.5. Повноваження члена Правління достроково припиняються у разі: подання письмової заяви про відставку; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього, припинення членства в організації.

5.4.6. Правління підзвітне Загальним зборам і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.4.7. Головою Правління є Голова Організації.

5.4.8. Структура Правління, його склад затверджуються Загальними Зборами Організації. Члени Правління є підзвітними Загальним зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків. Правління звітує перед членами Організації на Загальних зборах організації.

5.4.9. До компетенції Правління відноситься:

5.4.9.1. Організація виконання рішень Загальних зборів;

5.4.9.2. Скликання Загальних зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до зборів.

5.4.9.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.4.9.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання.

5.4.9.5. Створення тематичних секцій (комісій) по напрямках діяльності Організації.

5.4.9.6. Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.4.9.7. Підготовка річних звітів з діяльності Організації, в тому числі про залучення і використання коштів і майна Організації; звітів з виконання програм та проектів Організації та подання їх на затвердження Загальних зборів.

5.4.9.8. Затвердження положення про членські внески та інших положень Організації.

5.4.9.9 Затвердження механізму сплати членських внесків та їх розмір.

5.4.9.10.Прийняття рішення про висування членів Організації та їх праць на здобуття державних премій та нагород, а також премій та нагород, засновниками яких є інші організації, підприємства, установи.

5.4.9.11.Прийняття рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, визначення місцезнаходження відокремлених підрозділів, затвердження положень про відокремлені підрозділи.

5.4.9.12. Прийняття рішення про призначення та звільнення керівника відокремленого підрозділу Організації.

5.4.9.13. Координація діяльності відокремлених підрозділів Організації, спрямування їх на досягнення статутної мети Організації, забезпечення загально-методичного керівництва їх роботою.

5.4.9.14. Вирішення питань організаційної, наукової і просвітницької роботи, узагальнення і поширення позитивного досвіду діяльності відокремлених підрозділів Організації.

5.4.9.15. Участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань Організації. Участь в розробці законодавчих і інших нормативних актів України.

5.4.9.16. Прийняття рішень про заснування Організацією підприємств та організацій, здійснення контролю за їх діяльністю, а також прийняття рішень про їх ліквідацію.

5.4.9.17. Прийняття рішень про заснування засобів масової інформації, затвердження складу редакційної колегії засобів масової інформації, заснованих Організацією.

5.4.9.18. Затвердження проекту щорічного кошторису Організації та внесення у разі потреби змін до нього.

5.4.9.19. Прийняття у члени Організації та виключення з членів Організації.

5.4.9.20. Затвердження штатного розкладу.

5.4.9.21. Затвердження символіки Організації: емблеми (логотипу) та прапору, печаток, штампів, бланків, іншої атрибутики Організації.

5.4.9.22. Підтримка ділових стосунків і делегування членів Організації для участі в роботі інших громадських об’єднань.

5.4.9.23. Прийняття рішення щодо укладання Організацією з іншими громадськими об’єднаннями угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, або взаємодія в інший спосіб, не заборонений законодавством.

5.4.9.24. Прийняття рішення щодо укладання Організацією угод про співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України.

5.4.9.25. Прийняття рішень про проведення незалежного фінансового або іншого аудиту.

5.4.9.26. вирішення інших питань, пов’язаних з діяльністю Організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів Організації.

5.4.10. Головує на засіданнях Правління Голова Організації.

5.4.11. Усі питання, що входять у компетенцію Правління, вирішуються колегіально на засіданнях Правління. Правління проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час, місце, та порядок денний засідання члени Правління повідомляються Головою Організації за 10 днів до моменту його проведення. Направлення такого повідомлення на електронну пошту, надану членом правління, є належним повідомленням Позачергові засідання скликаються Головою організації або безпосередньо за вимогою більшості членів Правління. Засідання правління є правомочним за умови присутності більшості його членів.

5.4.12. Кожен член Правління може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять до компетенції Правління.

5.4.13. У засіданнях Правління беруть участь його члени особисто чи через уповноваженого представника за довіреністю. Рішення Правління приймаються шляхом голосування більшістю голосів присутніх. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Голови Організації.

5.4.14. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол підписують Голова Організації (особа, що головувала на засіданні) та секретар засідання.

5.4.15. Члени правління здійснюють свої функції на громадських засадах, діють від імені Організації без довіреності та представляють Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними зборами та Правлінням і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.5.1. Голова Організації обирається та звільняється Загальними зборами раз на три роки є підзвітним Загальним зборам та підконтрольним Правлінню Організації, за посадою є Головою Правління і вправі вносити на розгляд Загальних зборів та Правління Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.5.2. Голова Організації:

5.5.2.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.5.2.2. Видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації.

5.5.2.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.5.2.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.5.2.5. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.5.2.6. Організовує підготовку засідання Правління.

5.5.2.7. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом.

5.5.2.8. Звітує про свою роботу та роботу Правління перед Загальними зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

5.5.3. Рішення Голови Організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

5.5.4. Звітування здійснюється на чергових Загальних зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.5.5. Голова Організації може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів, а також за рішенням Правління у випадках: – за власним бажанням на підставі поданої Правлінню організації письмової заяви; – при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації; – якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Організації. – за ініціативою більшості від складу членів Правління. – за ініціативою більшості Загальних зборів. – у випадку виключення його з числа членів організації.

5.5.6. У разі, якщо Голова Організації не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 6 (шести) місяців Правління Організації скликає позачергові Загальні збори для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.

6.1.1. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення Голови Організації/Голови Правління подається до Правління, яке зобов'язане розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також Голову Організації/члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також Голови Організації/члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

6.1.2. Первинна скарга на дії, бездіяльність або рішення члена Правління - подається до Правління, що зобов'язане розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена громадського об'єднання, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. В разі відхилення Правлінням - повторна скарга подається до Загальних зборів, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги.

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації скарга подається до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

6.2. До рішень, дій (бездіяльності), які можуть бути оскаржені, належать рішення у межах управлінської діяльності керівних органів організації, внаслідок яких:

6.2.1. Порушено права та/чи законні інтереси чи свободи члена Організації (групи членів Організації).

6.2.2. Створено перешкоди для здійснення членом організації його прав та/чи законних інтересів чи свобод.

6.2.3. Незаконно покладено обов’язки на члена Організації або незаконно застосовано до нього дисциплінарну відповідальність.

ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління Організації.

7.2. Відокремлені підрозділи Організації у своїй діяльності керуються Статутом Організації.

7.3. Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються Правлінням Організації строком на 2 роки і діють на підставі довіреності. Керівники відокремлених підрозділів повинні бути членами Організації.

7.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

7.4.1. Представляють Організацію у межах території, на яку поширюються їх повноваження.

7.4.2. Реалізують статутні мету та завдання Організації у межах території, на яку поширюються їх повноваження, згідно наданих рішенням Правління повноважень.

7.4.3. Проводять роботу по залученню нових членів (учасників) з використанням засобів, не заборонених законодавством України.

7.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

7.5.1. Приймати рішення про використання назви та символіки Організації для реалізації завдань Організації.

7.5.2. Звертатися до керівних органів Організації щодо отримання допомоги у реалізації завдань Організації.

7.5.3. Бути присутнім на засіданні Правління Організації (без права голосу).

7.5.4. Звертатися із клопотаннями до керівних органів Організації.

7.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

7.6.1. Дотримуватися вимог Статуту Організації.

7.6.2. Виконувати законні та прийняті в межах вимог Статуту Організації рішення керівних органів Організації.

7.6.3. Не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів (учасників) Організації.

7.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації.

7.8. Про закриття відокремленого підрозділу Організація повідомляє уповноважений орган з питань державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.9. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передаються безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

Організація є непідприємницьким товариством. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності Організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України.

8.2. Організація самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.

8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, внесків членів Організації; пасивних доходів; дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, фінансової підтримки програм (проектів, заходів) Організації за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, від виконання державного замовлення; благодійної, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; набуті в результаті підприємницької діяльності Організації, підприємницької діяльності створених нею юридичних осіб (товариств, підприємств); доходів від основної діяльності Організації відповідно до цього Статуту та законодавства; майном, придбаним за рахунок власних коштів, чи набутих на інших підставах, не заборонених законом.

8.4. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.5. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Організація не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Організації, якщо інше не передбачено законом.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як три четвертих присутніх членів Організації, що мають право голосу. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням громадського об'єднання, прийнятим Загальними зборами, шляхом саморозпуску або реорганізації, чи за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об'єднання.

10.2. Припинення діяльності громадського об'єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували не менш як три четвертих присутніх учасників Загальних зборів, що мають право голосу. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об'єднання після його припинення відповідно до статуту.

10.5. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше три четвертих присутніх учасників Загальних зборів, що мають право голосу, шляхом злиття, поділу, приєднання або перетворення.

10.6. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску, реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

10.7. У разі припинення Організації у результаті її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Головуючий загальних зборів __ Клєцов Андрій Михайлович

Секретар загальних зборів __ Бондар Сергій Вікторович Statut%20NGO%20UACBBC

IMG_20221206_163020

IMG_20221206_155254

Інші публікації

Logo

Наша місія у мирний час – створити комфортне професійне та правове поле для діяльності ветеринарного бізнесу в Україні.

Зв'язок з нами

Для вирішення будь-яких питань, просимо зв'язуватись наступними каналами

м.Суми, вул.Герасима Кондратьєва 125, Україна, 40012

uacbbc@gmail.com

© Спілка власників ветеринарної справи. Усі права захищено. Дизайн компанії HTML Codex.